SIERRA LEONE

context

Toen het werk van Street Child in 2008 in Sierra Leone begon, was het het armste land ter wereld. Tegenwoordig worden kinderen nog steeds geconfronteerd met aanzienlijke barrières bij het onderwijs. Veel kinderen maken de basisschool nooit af en verlaten de school zonder basisvaardigheden op het gebied van lezen en schrijven. Het onderzoek van Street Child heeft aangetoond dat armoede nog steeds dé belangrijkste barrière voor onderwijs is, vaak naast sociale barrières zoals het verlies van een verzorger, tienerzwangerschappen, de houding van ouders ten opzichte van onderwijs en een slechte kwaliteit van het onderwijs. 
 
Zonder tussenkomst lopen kinderen het risico vast te komen te zitten in een cyclus van analfabetisme en armoede. Street Child probeert deze onderwijsachterstand aan te pakken door gemeenschappen in staat te stellen de kwaliteit van het basisonderwijs te transformeren.

SIERRA LEONE IN cijfers

46%

Van de kinderen gaat niet door met school na de basisschool en gaat dus niet naar het middelbaar onderwijs.

524.000

Kinderen gaan niet naar school.

57%

Van de vrouwen tussen de 15 en 49 jaar kunnen niet lezen of schrijven.

wat we doen

In Sierra Leone werkt Street Child voornamelijk samen met een uitstekende nationale NGO-partner Street Child of Sierra Leone (SCoSL) en samen hebben we de mogelijkheden vergroot om toegang te krijgen tot kwaliteitsvol basisonderwijs voor meer dan 232.000 kinderen in het hele land. Street Child is gevestigd in elke provincie en werkt nauw samen met families en gemeenschappen om barrières voor het leren te overwinnen.   

onderwijs voor kinderen

Het Education For Every Child Today (EFECT) programma is het grootste programma van Street Child tot nu toe. Dit is een vierjarig project in samenwerking met Educate A Child (EAC), een mondiaal programma van de Education Above All (EAA) Foundation, ondersteund door het Qatar Fund for Development, met als doel de toegang tot en het behoud van basisonderwijs voor 40.500 kwetsbare kinderen in heel Sierra Leone te vergroten. Dit zal bijdragen aan het algemene doel van het meerlandenproject om 96.000 kinderen die niet naar school gaan weer voltijds naar school te krijgen in Nigeria, Liberia en Sierra Leone. Om te garanderen dat de effecten van dit programma langdurig zijn, zal het initiatief, naast het inschrijven en leren, ook het opleiden van leraren en de professionele ontwikkeling ondersteunen en het levensonderhoud van ouders en verzorgers versterken.  

onderwijs innoveren

Street Child maakt deel uit van de Sierra Leone Education Innovation Challenge, gefinancierd door het Education Outcomes Fund, met als doel 134.000 kinderen op 62 scholen te bereiken.   

 

Er zullen vier belangrijke pijlers zijn voor dit project:   

  • Geïndividualiseerde studentenondersteuning die zich richt op inclusieve en gendergerichte projectplanning en het afstemmen van sociale ondersteuning op risicostudenten.   

  • Het centreren van de lessen en het lesgeven rond de studenten, wat betekent dat studenten worden gegroepeerd op basis van niveau in plaats van op leeftijd.   

  • Het ondersteunen van sterk schoolleiderschap door het opleiden van leraren en adviseurs.    

  • Het bevorderen van gedeeld schooleigendom om veilige, beveiligde en voldoende leeromgevingen te garanderen.  

gezinnen ondersteunen

Eén van de modellen die Street Child gebruikt is het  bekroonde 'Family Business Scheme’, dat individuele sociale en financiële barrières voor onderwijs aanpakt voor de meest kwetsbare categorieën kinderen, waaronder straatgebonden kinderen, tienermoeders en kinderen die getroffen zijn door onbekwaamheid. Tot nu toe zijn ruim 34.000 gezinnen ondersteund bij het ontwikkelen van een duurzame bron van inkomsten door middel van een op maat gemaakt pakket van training, bedrijfssubsidies en sparen/mentoren. Dit model van financiële zelfstandigheid, naast intensieve sociale steun en belangenbehartiging op gemeenschapsniveau, heeft geleid tot de inschrijving en het behoud van meer dan 67.000 kinderen op school, die anders weinig kans zouden hebben om het basisonderwijs af te ronden. 

Teaching at the right level

Een ander belangrijk onderdeel van de interventie van Street Child is het gebruik van de Teaching at the Right Level (TaRL)-methodologie op scholen in Sierra Leone. Tijdens TaRL-lessen krijgen kinderen buiten de lesuren les in groepen op basis van hun vaardigheden, om ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met de leerbehoeften van het kind en niet met hun leeftijd of leerjaar. Het wordt gebruikt om kinderen te helpen hun fundamentele vaardigheden op het gebied van lezen en schrijven te vergroten, zodat ze beter aan de les kunnen deelnemen en daardoor over het algemeen betere onderwijskwaliteit hebben. Via deze methode worden docenten ook getraind in TaRL en kunnen ze doorgaan met TaRL-lessen om vervolgens nieuwe docenten te hierover informeren nadat een project van Street Child is afgerond. In 2019 was Street Child de eerste en enige organisatie die lesgeven op het juiste niveau op 200 scholen in Sierra Leone werkelijkheid maakte.  

Inkomstgenererende initiativen (igi's)

We voeren een initiatief om de duurzaamheid van het onderwijs te waarborgen door scholen te ondersteunen bij het vinden van manieren om de kosten van het onderwijs te betalen. Dit gebeurt via het verstrekken van zaden, rijst of aardnoten die aan de gemeenschap worden uitgeleend om te verbouwen. De winsten hiervan worden vervolgens teruggegeven aan de school, zodat ze deze tegen marktprijs kunnen verkopen. Het geld dat dit proces oplevert wordt vervolgens gebruikt om een toelage aan leraren te betalen en wordt gebruikt voor schoolreparaties. In 2021 werden in Sierra Leone 80 inkomensgenererende initiatieven opgezet op basisscholen op het platteland.   

NIEUWS & MEDIA

jouw IMPACT in sierra leone

239.941

Kinderen zijn bereikt via onze programma's.

39.296

Volwassenen werden bereikt, waarvan 36.771 een beurs voor hun familiebedrijven ontvingen.

1.157

Klaslokalen in 385 scholen werden ondersteund door renovatie of nieuwbouw.